مدرسه حقوقی سحک

مدرسه حقوقی سحک

مدرسه سحک مدرسه سواد حقوق کاربردی یا دفتر آموزش سحک با هدف تدوین درسنامه آموزش حقوق به نسل آینده و حرکت در مسیر تبیین آمیزه های نظام آموزشی کارآمد تاسیس شده است. بر اساس محتویات تدوین شده دپارتمان های سحک…

 نشست ها و رویدادهای حقوقی

نشست ها و رویدادهای حقوقی

نشست‌های مجازی باهدف افزایش سواد حقوقی عموم مردم و ارتقا وضعیت سواد حقوقی جامعه، با استفاده از بستر فضای مجازی و تمام مزایای آن، می توانید با شرکت در نشست های فضای مجازی با موضوعات متنوعی که برای گستره ی…