مدرسه حقوقی سحک

مدرسه حقوقی سحک

مدرسه سحک مدرسه سواد حقوق کاربردی یا دفتر آموزش سحک با هدف تدوین درسنامه آموزش حقوق به نسل آینده و حرکت در مسیر تبیین آمیزه های نظام آموزشی کارآمد تاسیس شده است. بر اساس محتویات تدوین شده دپارتمان های سحک…