دپارتمان حقوق فردی و عاطفی

دپارتمان حقوق فردی و عاطفی

ما جمعی از حقوق خوانان و وکلای علاقمه مند به احقاق حق هر شخصیت متعلق به ایران هستیم، که دور هم جمع شدیم تا بتوانیم درکنار سایر بخش های مجموعه سحک به تبیین حقوق فردی و عاطفی شهروندان ایرانی به پردازیم.

حقوق فردی عبارتی است که شاید کمتر در محاکم و مکتوبات حقوقی، و ساختار علمی و عملی نظام حقوقی استفاده شده باشد. ما این عنوان را برگزیدیم تا درکنار مستند قراردادن مفاهیم شخصیت ، اهلیت ، تابعیت ، امور حسبی و احوال شخصیه و این دست مفاهیم نظری ، به موضوعاتی عملی در نظام حقوقی بپردازیم که ملموس برای مخاطبین عامه باشد. موضوعاتی مانند تثبیت دارایی های معنوی و برندینگ اشخاص، رشد و توسعه کسب و کار، و حقوق مربوط به اشخاص، حقوق شهروندی شهروندان اعم از اقلیت های مذهبی و تابعیتی، حقوق افراد در منصه رسانه وسپهر سیاست و موضوعاتی دیگری از این دست همه و هم با محوریت فرد و شخصیت مورد نظر نظام حقوقی ایران، مفهومی به نام حقوق فردی را تشکّل می دهد.

 این فرد _که به حکم طبیعت انسانی خویش،جدای از ارتباطات خویش یا سایر افراد قابل تصور نیست،_ به تناسب ارتباطات خویش نیاز به تثبیت حقوق مربوط به ارتباطات و عواطف معطوف به این ارتباطات دارد. باتوجه به اهمیت موضوعاتی مانند مفاهیم متنوع حقوق خانواده در نظام حقوق خصوصی ایران، ویا مفاهیمی چون خشونت علیه زنان، حقوق کودک و نوجوان، و سایر حقوق فردی و البته ضرورت پاسداری از حقوقِ عاطفه ی هر فرد، در تقابلی که ذیل مفاهیم اخیر الذکر، فارغ از جنسیت و سن و … وجود دارد، ما را بر آن داشت تا در بین همه موضوعاتی که می تواند ذیل عنوان حقوق فردی بررسی شود به عاطفه انسانی توجه ویژه داشته باشیم. عاطفه ای که گاه بین روابط حقوقی به ثمن چند صد سکه حراج می شود و گاه سرکی به کودکان کار می زند. ما بر آنیم که تنها به جنبه خصوصی موضوعات حقوق خانواده و احوال شخصیه محدود نشویم، اگرچه با تمام توان، مراجعین خویش(اعم از متقاضیان مشاوره تا موکلین) را به بهترین وضع موجود رهنمون خواهیم بود.