سواد حقوق کاربردی یعنی شناختی که برای جامعه مخاطب از مسائل کاربردی حقوق، در زمینه ای مشخص ادراک می شود.

منظور از حقوق در اینجا، نه به معنای علمی که در کتابهای دانشگاهی صرفا بررسی شود، بلکه به معنای آنچه که در نظام حقوقی و قضایی جریان دارد می باشد.

سواد حقوقی یکی از رویکرد ها و اپروچ هایی است که در سالهای اخیر در دنیا مورد توجه واقع شده است. از این عبارت در کشورهای متعدد برداشت های متعددی می شود و شاید حتی بتوان گفت برداشت هر فرد از فرد دیگری از شنیدن این عبارت یکسان نباشد. اما آنچه که محور فعالیت بنیاد حقوقی سحک است، معنای عام و گسترده ی این مفهوم است.

 توسعه حقوق در دنیایی که به صورت رسانه های اجتماعی آن را دستخوش تغییر کرده اند راهی جز اجتماعی شدن به معنای مدرن آن نخواهد داشت.

 

مجتبی رنجبران

بازنشسته افسر دولت در کانادا

ما بنا داریم تا در قالب سحک تا آنجا که می توانیم برای مخاطبین معیین خویش سواد حقوقی مورد نیاز ایشان را ارائه دهیم و در کنار آن، از یاری آن ها برای توسعه سواد حقوقی در تشریح و تبیین مفاهیم را بهره جویی کنیم.

 توسعه حقوق در دنیایی که به صورت رسانه های اجتماعی آن را دستخوش تغییر کرده اند راهی جز اجتماعی شدن به معنای مدرن آن نخواهد داشت. ما بنا داریم تا در قالب سحک تا آنجا که می توانیم برای مخاطبین معیین خویش سواد حقوقی مورد نیاز ایشان را ارائه دهیم و در کنار آن، از یاری آن ها برای توسعه سواد حقوقی در تشریح و تبیین مفاهیم را بهره جویی کنیم.